Witaj na stronie Przedszkola Niepublicznego 

Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

facebookserce6     

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, niepubliczną placówką oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr świętej Elżbiety Prowincji Katowickiej.

Działamy na terenie miasta Ruda Śląska ? dzielnica Orzegów, służymy rodzinom mającym dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty w duchu wartości i zasad katolickich, a w szczególności:

 • Wspomaga indywidualny, wszechstronny rozwój dziecka,
 • Sprawuje opiekę nad dzieckiem ? odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki ? pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w trosce o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
 • Realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka w także z osobami oraz instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi działalność przedszkola
 • Preferuje chrześcijański model wychowania (wychowuje na prawego człowieka, dobrego katolika)
 • Przygotowuje dzieci do nauki w szkole
 • Zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka, to jest: poczucia bezpieczeństwa, poczucie miłości, poczucie akceptacji, poczucie afirmacji

Nasze zamierzenia realizujemy przez:

 • Indywidualny kontakt z każdym dzieckiem oraz rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Rozwijanie zainteresowań i spontanicznych działań dzieci przez formy pracy zespołowej i zajęć grupowych
 • Adaptację nowych i aktualnych metod w pracy wychowawczej, dobierając np. odpowiednie lektury
 • Zebrania z rodzicami
 • Wycieczki
 • Msze św. dla dzieci, rodziców, spotkania opłatkowe
 • Uroczystości i imprezy przedszkolne
 • Udostępnienie dzieciom różnych środków dydaktycznych
 • Uczestniczenie dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach, festiwalach muzycznych, olimpiadach

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, jednak pierwszeństwo mają dzieci z rodzin zagrożonych, ubogich, z rodzin wielodzietnych, dzieci sześcioletnie, rodziców samotnie wychowujących.

Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II. Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.

Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego Człowieka i dobrego katolika można, a nawet trzeba wziąć pod uwagę wybrałyśmy w naszym przedszkolu te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm swego istnienia oraz możliwości własnego rozwoju, a także pozwolą mu ?doświadczyć? i pokochać Boga jako Najwyższą Wartość, a co za tym idzie ? drugiego człowieka.

Aby osiągnąć ten cel ustaliłyśmy następującą hierarchię wartości ważnych dla wychowania w naszym przedszkolu:

 1. BÓG ? Ten, który jest Tajemnicą, celem i sensem naszego życia, Najwyższą Wartością ?Ten, od Którego wszystko pochodzi, w Którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy?,
 2. MIŁOŚĆ ? wyrażona w przykazaniu miłości, które dał nam Jezus Chrystus, można ją rozpatrywać w trzech płaszczyznach:
  • Miłość Boga ? przez kształtowanie ducha modlitwy, życie sakramentalne i wiarę w codzienności,
  • Miłość człowieka ? wychowanie do przebaczenia, szacunku, akceptacji i tolerancji,
  • Miłość siebie ? akceptacja siebie takim jakim się jest, wiara we własny rozwój.
 3. PRAWDA ? życie w prawdzie, mówienie o czymś co jest zgodne ze stanem,
 4. DOBRO ? jako wartość uniwersalna odnosi się do człowieka i całego świata stworzonego, to pozytywne działanie człowieka, dążenie ku szczęściu, łagodność.
 5. GODNOŚĆ ? znajomość swojej wartości jako człowieka i jako jednostki ?wiem kim jestem?,
 6. WOLNOŚĆ ? poszanowanie dla ludzkich wyborów, odpowiedzialność za swoje wybory, nie wolność od zasad i norm lecz wolność ku wartościom,
 7. PATRIOTYZM ? rozumiany jako miłość do ojczyzny (poznawanie jej krain geograficznych, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), poszanowanie jej historii, opowiadanie się za prawdą, rozpoznawanie i poszanowanie symboli własnego kraju, miejscowości(godło, flaga, barwy narodowe, hymn, herb miasta), dostrzeganie piękna i wartości sztuki i dorobku polskiej nauki i kultury.
 8. SZACUNEK ? okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem, utrwalanie form grzecznościowych, poszanowanie pracy,
 9. PIĘKNO ? kształtowanie wrażliwości na Boga, człowieka, przyrodę, muzykę, sztukę; umiejętność rozróżniania piękna od brzydoty (pomoc w wybieraniu dobrych wartości), kształtowanie delikatności, estetyki, czystości.

Licznik odwiedzin

Dziś 8

Wczoraj 36

W tym tygodniu 82

W tym miesiącu 379

Od 12.11.2017 33889

Kubik-Rubik Joomla! Extensions